Hiilijalanjäljen laskenta

Selvitämme yrityksenne (tai muun organisaation) toiminnan hiilijalanjäljen, jotta päästöjen vähentämiselle ja kompensoinnille saadaan selkeät rajat ja tavoitteet. Hiilijalanjäljestä viestiminen auttaa parantamaan yrityksen, tuotteen tai palvelun imagoa.

Laskenta perustuu Greenhouse Gas Protocol -standardiin, joka on laajimmin käytetty kansainvälinen laskentatyökalu yritysten ja tapahtumien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Laskennassa käytettävissä yli 25 000 päästökertoimen valikoima.

Raportointi voidaan toteuttaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla:

1) Sähköinen raportointi Ilmastodata raportointiportaalissa. 

Kaikki kulutustiedot, raportit ja analyysit, joita tarvitset seurantaan ja hallintaan, löytyvät yhdestä paikasta, mikä antaa mahdollisuuden tehdä oikeita dataan perustuvia päätöksiä.

Portaalin sisältämät tiedot ovat ladattavissa pdf tiedostona omalle koneellesi. Portaalin esittelyn löydät täältä tai voit katsoa lyhyen esittelyvideon täältä.

2) Suppea kirjallinen raportointi + Ilmastodata portaali.

Laskennan tuloksista tuotetaan raportti, jossa kuvataan laskentamenetelmä, laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja rajaukset ja oletukset, sekä esitetään laskennan tulosten yhteenveto ja sovellusalakohtaiset tulokset kaavioina ja taulukkomuodossa. Tulokset ja laskennan data halutessanne käytettävissä myös Ilmastodata portaalissa.

3) Laaja kirjallinen raportointi + Ilmastodata portaali.

Laskennan tuloksista tuotetaan raportti, jossa kuvataan laskentamenetelmä, laskentaan sisällytetyt päästölähteet ja rajaukset ja oletukset, sekä esitetään laskennan tulosten yhteenveto ja sovellusalakohtaiset tulokset kaavioina ja taulukkomuodossa. Tulokset ja laskennan data halutessanne käytettävissä myös Ilmastodata portaalissa.

Laskenta voidaan tehdä organisaation kotimaan toimintojen lisäksi myös ulkomailla toteutettaville toiminnoille (esim. tuotteiden valmistus ulkomailla).

Elinkaariarviointi (LCA)

Tuotteen valmistusprosessien vastuullisuus ja hiilijalanjäljen huomiointi, sekä mahdollinen hiilineutraalius ovat tärkeitä kriteerejä kuluttajien valitessa eri tuotteiden välillä.

Tuotteen elinkaariarviointi (LCA) toteutetaan ISO 14040 -standardisarjan mukaisin menetelmin. Arviointi voidaan toteuttaa täydellisenä cradle to grave -arviointina tai suppeampana Streamlined LCA -arviointina, jolloin keskitytään vain osaan prosessista tai vain joihinkin vaikutuksiin, kuten kasvihuonekaasupäästöihin.

Räätälöidyt työkalut

Hiilijalanjäljen hallinnan tueksi voimme tarjota asiakkaille erilaisia räätälöityjä työkaluja tai auttaa kaupallisten työkalujen käyttöönotossa. Näitä ovat muun muassa:

 • Organisaation hiilijalanjäljen laskentatyökalu, jonka avulla yritys voi laskea ja hallita hiilijalanjälkeään. Työkalun avulla yritys voi esimerkiksi arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuutta.
 • OpenLCA elinkaariarviointiohjelmisto tarvittavine tietokantoineen, tuotteiden ja palvelujen elinkaarenaikaisten päästöjen laskentaan ja hallintaan.
 • Muut yrityskohtaiset laskentatyökalut, kuten toimitusprojektien hiilijalanjälki, myytyjen tuotteiden kuljetusten hiilijalanjälki, rahtikuljetusten reittikohtainen hiilijalanjälki, jne.

Räätälöity koulutus

Räätälöimme yrityksenne tarpeiden mukaisen koulutuksen, joka voidaan toteuttaa joko lähiopiskeluna yrityksenne tiloissa tai halutessanne myös etänä. Koulutus voi sisältää esimerkiksi:

 • yrityksen hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin perusteet
 • hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi GHG protokollan mukaisesti
 • tuotteen elinkaariarvioinnin (LCA) perusteet
 • openLCA elinkaariarviointi ohjelman peruskäyttö
 • jne.

Muut palvelut

Laskenta- ja arviointiraporttien sekä räätälöityjen työkalujen ja koulutuksen lisäksi, voimme tarjota mm. seuraavia palveluja:

 • Yritysten vastuullisuustoimien konsultointi, kuten yritysten vastuullisuusohjelmat tai kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen.
 • Rakennushankkeiden elinkaariarvioinnit ja elinkaarikustannus laskelmat.
 • Kuntasektorin palvelut, mm. asukaskohtaisten päästöjen laskenta, jätehuollon ympäristövaikutusten arviointi, ilmasto-ohjelma lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista.

Päästöjen kompensointi

Yrityksen tavoitellessa oman toiminnan hiilineutraaliutta tai halutessa tarjota hiilineutraaleja palveluja tai tuotteita, otetaan usein avuksi päästöjen kompensointi. Päästökompensoinnilla tarkoitetaan, hiilidioksidipäästöjen kompensoimista estämällä vastaava määrä päästöjä syntymästä muualla. Toteutamme päästöjen kompensointia kahdella tavalla:

 • Välitämme ja mitätöimme sertifioitujen Gold Standard hankkeiden päästövähennyksiä. Gold Standard on päästövähennyshankkeita ohjaava standardi jonka mukaan toteutetut hankkeet tuottavat todennettuja päästövähennyksiä.
 • Luomme uusia hiilinieluja suomeen, metsittämällä turvetuotannosta vapautuneita suopohjia, jolloin ne muuttuvat hiilidioksidin lähteestä hiilinieluiksi.

Erilaisia toimintamalleja on useita. Esim.:

 • Yrityksen toiminnan päästökompensointi, jolloin yritys hyvittää, joko koko toimintansa tai vain jonkin toimintansa osa-alueen kuten liikematkustuksen päästöt, halutulta ajanjaksolta.
 • Yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palvelujen päästökompensointi, jolloin yritys voi tarjota asiakkailleen hiilineutraaleja tuotteita tai palveluja.
 • Yrityksillä on myös mahdollisuus tarjota asiakkailleen mahdollisuutta kompensoida itse hankintansa aiheuttamat päästöt. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset vuokrauspalvelut kuten auton- tai työkoneiden vuokraus, majoituspalvelut, jne. tai muiden hankintojen kompensointi kuten verkkokaupassa myytävät tuotteet, ajoneuvot, pakettimatkat, yms.


Ota yhteyttä, niin kartoitetaan teille parhaiten soveltuva vaihtoehto.